Geneza

Kongres VIVA HEALTH FUTURE jest kontynuacją organizowanych corocznie w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, Seminariów naukowych Zespołu Naukowo ? Badawczego PGV /Politechniki Gdańskiej i EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL/.

Prace Zespołu PGV, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, koncentrują się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań materiałowych, produktowych i procesowych w medycynie zabiegowej. Współpraca nieustanie ewoluuje generując zupełnie nowe dziedziny i projekty badawcze. Wśród nich znajduje się między innymi Personalizowany implant zębowy o budowie anatomicznej, Optyczna tomografia koherentna w stomatologii, Narodowy bank komórek macierzystych pochodzenia zębowego, Krajowy system sterowanej regeneracji tkanki kostnej (Guided Bone Regeneration – GBR), czy realizowany z Uniwersytetem w Bordeaux projekt stworzenia implantu stawu skroniowo-żuchwowego.

Wyznaczając ambitne cele badawcze w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w oparciu o innowacyjne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzrostu, Zespół PGV zakłada wypracowanie zupełnie nowych produktów, które charakteryzować będzie trwałość, estetyka oraz niskie koszty wytworzenia. Poddanie ich badaniom naukowym w obszarze laboratoryjnym i klinicznym stanowi szansę na wdrożenie do praktyki medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową. To niezwykle obiecująca perspektywa dla naszego społeczeństwa i promocji polskiej medycyny w świecie. To umocnienie rangi nauki polskiej, akcentującej swoją obecność w dziedzinie rozwoju unikalnych technologii medycznych, zdolnej do konfrontacji z dokonaniami światowymi, a jednocześnie biorącą w nich aktywny udział.

Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia kliniczne Kliniki VIAVADENTAL związane z zastosowaniem po raz pierwszy w naszym kraju i jednym z nielicznych na świecie, autologicznego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki, stanowiących jeden z kluczowych etapów odbudowy uzębienia pacjentów z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych. Mając na uwadze sukcesy w zastosowaniu komórek macierzystych w innych dziedzinach medycyny, jak również potencjał wynikający z technik digitalnych oraz możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii, mamy nadzieję na wymianę tych doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym spektrum ludzi nauki i klinicystów, na gruncie medycyny i techniki, aby określić szanse i zagrożenia, oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnej wiedzy. Twórzmy nowe wartości na polu nauki oparte o pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ jest to najlepsza droga do postępu w medycynie. Wierzymy, iż pozwoli to na inspirację do dalszego rozwoju i doskonalenia dotychczasowych rozwiązań z korzyścią dla naszych Pacjentów, Polskiej Nauki i Polskiego Społeczeństwa.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Kongresie, który może stać się okazją do intensyfikacji interdyscyplinarnej współpracy i rozwoju na fundamencie medycyny i techniki oraz biznesu i nauki.

W imieniu Komitetu Naukowego i  Organizacyjnego

Dr n.med. Violetta Szycik
Dyrektor Naukowy
European Dental Implant Institute Vivadental
Prezes Zarządu Grupy Vivadental

I Seminarium PGV

II Seminarium PGV

kongres-vivadental20