Idea

Polskie społeczeństwo, do niedawna względnie młode w porównaniu ze społeczeństwami Europy Zachodniej, szybko się starzeje. Szacuje się, że w Polsce do roku 2050 udział osób w wieku 65 lat i wyższym, w stosunku do osób w wieku 15-65 lat, przekroczy 50% i będzie jednym z najwyższych w Europie.

shutterstock_62913607

Przybywa więc ludzi starszych, przybywa też ludzi chorych. Promocja zdrowia jest dzisiaj niezwykle istotna, albowiem prognoza dla naszego społeczeństwa w obszarze zdrowia nie napawa optymizmem także dlatego, że postęp cywilizacyjny niesie ze sobą kolejne zagrożenia. Związane są one z wysokim tempem życia, zmniejszaniem aktywności fizycznej, narażeniem na ujemny wpływ środowiska naturalnego oraz kulturą żywienia i żywnością zawierającą szkodliwe składniki. W takich warunkach wzrasta najmłodsze pokolenie, w którym negatywne skutki postępu będą się kumulowały.

shutterstock_152524013

Niezależnie od tego z roku na rok przybywa nam ludzi chorych, którzy w coraz większym stopniu borykają się z chorobami cywilizacyjnymi. Przyszłości jednak nie należy się bać, lecz dobrze się do niej przygotować. Polityka ochrony zdrowia powinna więc obejmować zarówno plan zmniejszania czynników ryzyka i zwiększanie odporności populacji na zagrożenia, jak i ulepszanie technologii szkodliwych dla człowieka i rozwijanie innowacyjnych technologii terapeutycznych.

shutterstock_155791745

W warunkach bowiem tak bardzo niekorzystnych, w których dodatkowo człowiek przestaje być podmiotem, a podmiotowo traktowane są zasoby materialne, zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania terapeutyczne jest bardzo duże i będzie rosło. Nie tylko więc przyszłe, ale także bieżące potrzeby w dziedzinie zdrowia, są wyzwaniem dla świata nauki do tworzenia inteligentnych rozwiązań, są także wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności za stan zdrowia całego społeczeństwa. Dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie, potrzebne jest wykorzystanie unikalnych zasobów i innowacji technologicznych oraz interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu.

Kongres VIVA HEALTH FUTURE stanowi egzemplifikację tej idei.

kongres-vivadental16