Komitet naukowy

Przewodniczącym Kongresu jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, światowy autorytet w dziedzinie inżynierii biomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych. Specjalizuje się w zakresie niszczenia wodorowego materiałów i rozwoju biomateriałów tytanowych. Obecnie pracuje nad rozwojem nowych bioaktywnych implantów stomatologicznych; wcześniej jego prace dotyczyły endoprotez stawu biodrowego. 18 lat kierował Katedrą Inżynierii Materiałowej PG. Wieloletni wykładowca na Wydziale Mechanicznym, profesor zwyczajny. W latach 2008-2012 był Prorektorem PG ds. współpracy i programów międzynarodowych.Jest inicjatorem włączenia do inteligentnych specjalizacji Pomorza technologii medycznych oraz współautorem sukcesu współtworzonego przez Instytut Vivadental i Politechnikę Gdańską Konsorcjum pod przewodnictwem POLPHARMY S.A., które wygrało Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego, a zdefiniowany obszar ?Long Healthy Life ? Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa?, uznany został za istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie oraz redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz– Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie /1980/. Jeden z najbardziej zasłużonych prekursorów, propagatorów i animatorów polskiej implantologii stomatologicznej, którego praca naukowa stanowi niezwykły mariaż interdyscyplinarny, a dokonania na niwie edukacji implantologicznej uważane są za wybitne. Od wielu lat jest prezesem największej organizacji skupiającej lekarzy implantologów ? Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Jest inicjatorem i współtwórcą koncepcji, a następnie programu kształcenia i zdobywania umiejętności w implantologii stomatologicznej przez adeptów w tej dziedzinie, których potwierdzeniem jest Certyfikat Umiejętności z Implantologii OSIS. W latach 1997-2005 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej, a w latach 2000-2004 członkiem zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), od 2005 roku jest członkiem zarządu EDI (European Association of Dental Implantology). Zaznaczył swoją obecność w wielu innych organizacjach, takich jak: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), EAO (European Association of Osteointegration), ITI (International Team of Implantology).

dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw. GUMed -Specjalista protetyk. Zainteresowania badawcze i zasadniczy dorobek naukowy koncentrują się wokół zagadnień materiałoznawstwa protetycznego, zagadnień profilaktyki schorzeń i rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego, a w ostatnich latach implantologii dentystycznej. Zaangażowany w projekt w zakresie odbudowy protetycznej na implantach. Jest doświadczonym i cenionym wykładowcą i lekarzem praktykiem. Bierze czynny udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy stomatologów. Wykształcił wielu specjalistów z protetyki stomatologicznej. Od kilku lat pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego d/s protetyki stomatologicznej. Jest członkiem komisji przeprowadzającej państwowy egzamin specjalizacyjny z protetyki stomatologicznej i członkiem zespołu ekspertów ds. akredytacji jednostek ubiegających się prowadzenie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej i staży kierunkowych w tej  dyscyplinie.

dr hab. inż. Szymon Grymek- absolwent i pracownik Politechniki Gdańskiej, kierownik Zespołu Inżynierii Medycznej w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów na Wydziale Mechanicznym. Koordynator kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna. Zainteresowania naukowe obejmują: optymalizację konstrukcji, zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu, pneumatykę, projektowanie narzędzi i urządzeń medycznych, w szczególności do zespoleń tkankowych, oraz przyrządów rehabilitacyjnych.

dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

dr n. med. Violetta Szycik – Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od blisko 20 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Posiada certyfikat OSIS-EDI – Lidera Umiejętności Implantologicznych potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów. Wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych.

dr inż. Leszek Dąbrowski– Starszy wykładowca w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, w Zakładzie Inżynierii Medycznej. Jego specjalizacja to biomechanika, a w szczególności wykorzystanie danych z tomografii do budowy modeli MES oraz ich wykorzystanie w ortopedii i stomatologii.

dr inż. Magdalena Jażdżewska – Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania nad wpływem mikro i nanotopografii stopów tytanu, kształtowanej przez zastosowanie wiązki lasera impulsowego, na budowę, morfologię, właściwości chemiczne, mechaniczne i biologiczne implantów tytanowych ortopedycznych i stomatologicznych.

dr inż. Agnieszka Ossowska – Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Głównym celem pracy jest analiza właściwości i składu chemicznego implantów tytanowych, które mogą znacząco przedłużyć żywotność implantów metalowych wykorzystywanych w stomatologii i ortopedii.

dr inż. Tomasz Seramak – Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Jest jednym z innowatorów w zakresie opracowania i modelowania struktur porowatych z wykorzystaniem addytywnych metod wytwarzania oraz inżynierii odwrotnej. Działa w obszarze biomateriałów nowej generacji, materiałów biomimetycznych i produktów medycznych.

dr inż. Marcin Strąkowski – Adiunkt w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania nad rozwojem optycznych metod pomiarowych i diagnostycznych obiektów technicznych. W sferze jego zainteresowań są także interferometryczne techniki pomiarowe oraz optyczne metody przetwarzania informacji.

kongres-vivadental4